Uwaga na oszustów podszywających się pod naszych pracowników! Czytaj więcej

Arrow up
Arrow down

Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21

tel: 42 6577970,
email:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru, a także uczniom objętym opieką pielęgniarki szkolnej. Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ.

Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 80 zł. Ubezpieczeni nie wnoszą opłat, gdy zmiana wymuszona jest czynnikami od nich niezależnymi.

Zmieniając lekarza, pielęgniarkę czy położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej dokumentację medyczną w postaci kopii, odpisu lub wyciągu. Za udostępnienie dokumentacji zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę, którą pokrywa pacjent.

Placówki POZ działają od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Porady udzielane są w ambulatorium lub - w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - w trakcie wizyt domowych zgodnie z harmonogramem pracy poradni. Filie POZ mogą przyjmować pacjentów krócej niż w godzinach od 8.00 do 18.00, jeżeli w tym czasie pacjenci mają zapewniony dostęp do innej przychodni prowadzonej przez tego świadczeniodawcę. Gabinet zabiegowy (w tym także punkt szczepień) powinien być czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy przychodni POZ. Punkt szczepień powinien być także otwarty w godzinach popołudniowych po godzinie 15.00 – minimum jeden raz w tygodniu.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

W przypadkach uzasadnionych medycznie świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych, w przypadkach stanowiących kontynuację leczenia oraz w sytuacjach, gdy wizyta w poradni nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej (np. wynika z potrzeby powtórzenie leków), świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na urlopie, w delegacji lub podczas wizyty u rodziny), ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego (niż wybrany w deklaracji) świadczeniodawcy POZ, mającego podpisaną umowę z NFZ.

 

ŚWIADCZENIA POZ DLA CUDZOZIEMCÓW

Osoby ubezpieczone w innym państwie UE, ale mieszkające w Polsce, składają deklaracje do POZ na podstawie poświadczeń wydanych przez właściwy terytorialnie oddział Funduszu. Osoby zamieszkujące w jednym z krajów EFTA, a którym Fundusz wydał formularz E109 albo E121 nie mogą złożyć deklaracji wyboru.

 

LIMITY OPIEKI POZ

Limity osób objętych opieką:

 • Liczba osób objętych opieką jednego lekarza POZ nie powinna przekroczyć 2500 osób.
 • Liczba osób objętych opieką przez jedną pielęgniarkę POZ nie powinna przekroczyć 2500 osób.
 • Liczba osób objętych przez jedną położną POZ nie powinna przekroczyć 6600 osób (dziewczęta i kobiety oraz noworodki i niemowlęta obojga płci do ukończenia drugiego miesiąca życia).

 

ZAKRES OPIEKI MEDYCZNEJ LEKARZA POZ

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują:

 • badania i porady lekarskie,
 • bezpłatne badania diagnostyczne (decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz),
  Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ.
  Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolna placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ.
 • obowiązkowe szczepienia ochronne,
 • transport sanitarny - w razie konieczności przewiezienia pacjenta (z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne,
 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne,
  Lekarz POZ, kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie.
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ,
  Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne traci ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane w placówce realizującej świadczenia rehabilitacyjne w ciągu 30 dni od daty wystawienia. Lekarz, wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, zobowiązany jest dołączyć do niego wyniki następujących badań: badanie ogólne moczu, morfologia krwi, OB, RTG klatki piersiowej oraz EKG (po 60 roku życia oraz w przypadku występowania choroby układu krążenia). Badania te pacjenci wykonują bezpłatnie, na podstawie skierowania, w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego.
 • zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
  W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.
 • skierowania do opieki długoterminowej,
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  Wydane zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ.
 • recepty na leki,
  Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.
 • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego.
  Lekarz POZ może wydać pacjentowi orzeczenie lub zaświadczenie o jego stanie zdrowia, związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.ZAKRES OPIEKI MEDYCZNEJ PIELĘGNIARKI POZ

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent.

Pielęgniarka POZ obejmuje kompleksową opieką pacjenta, jego rodzinę i środowisko oraz wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. Wykonuje zadania w zakresie profilaktyki i edukacji oraz świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Do zadań pielęgniarki należą:

 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
  Jeśli konieczne jest robienie zastrzyków, pielęgnacja ran itp. także w soboty i niedziele lub święta, wówczas nasz lekarz POZ lub pielęgniarka POZ zgłasza taką konieczność świadczeniodawcy realizującemu świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na danym terenie (pielęgniarce, która opiekuje się rejonem, w którym mieszka pacjent),
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia,
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet,
 • płukanie pęcherza,
 • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem,
 • zdejmowanie szwów,
 • wykonywanie inhalacji,
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
 • stawianie baniek.

Opieka pielęgniarska nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym z pacjentem.

 

ZAKRES OPIEKI MEDYCZNEJ POŁOŻNEJ POZ

Położna sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem do 2 miesiąca życia. Położna sprawuje opiekę nad kobietą na każdym etapie jej życia – w ciąży, w połogu, w okresie dorastania i menopauzy, w zdrowiu i w chorobie.

Opieka położnicza nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Opieka nad kobietą w ciąży

 • edukacja kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka,
 • przygotowanie kobiety do porodu, także do porodu rodzinnego.
  Począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, położna prowadzi edukację przedporodową z częstotliwością nie większą niż: 1 raz w tygodniu w okresie od 21. do 31. tygodnia ciąży oraz 2 razy w tygodniu w okresie od 32 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania.

Opieka nad matką i noworodkiem

Po porodzie położna opiekuje się kobietą w okresie połogu (czyli do 42. dnia po porodzie) i noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Położna zobowiązana jest do co najmniej 4 a maksymalnie 6 wizyt patronażowych w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych. Pierwsza wizyta odbywa się w ciągu 48 godzin od powrotu matki z dzieckiem ze szpitala do domu.

W ramach wizyt patronażowych położna POZ powinna w szczególności przeprowadzić:

 • postępowanie umożliwiające tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią, pomiary masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej, profilaktykę zakażeń przedniego odcinka oka,
 • obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów,
 • ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia,
 • wykrywanie objawów patologicznych,
 • ocenę relacji rodziny z noworodkiem,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samokontroli,
 • promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców,
 • identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie,
 • formułowanie diagnozy i ustalenie hierarchii podejmowanych działań.

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

Opieka położnej nad kobietą po operacji

Położna opiekuje się także kobietami po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej. Skierowanie, na podstawie którego położna obejmuje pacjentkę opieką, wydaje lekarz z oddziału, na którym była operowana.

Do obowiązków położnej należą między innymi:

 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
 • zdejmowanie szwów,
 • cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza,
 • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych,
 • płukanie pochwy,
 • leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ,
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
 • ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami.

Opieka położnej nad kobietą w okresie menopauzy

Menopauza to dla wielu kobiet czas specyficznych dolegliwości ginekologicznych i psychicznych. Do położnej mogą zgłaszać się wszystkie pacjentki, które mają wątpliwości dotyczące samopoczucia i stanu zdrowia w tym okresie. Położna powinna przypominać kobietom o dostępnych dla nich programach profilaktycznych i konieczności profilaktyki nowotworów, badać piersi i uczyć samobadania.

Promocja zdrowia i profilaktyka

W zakresie działalności profilaktycznej do zadań położnej należą:

 • edukacja przedporodowej,
 • edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety,
 • poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia,
 • poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią,
 • kształtowanie postaw rodzicielskich,
 • edukacja i udzielanie porad w zakresie powrotu do płodności po porodzie, metod regulacji płodności,
 • profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii położniczych,
 • edukacja kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego - położne powinny przypominać pacjentkom o badaniach profilaktycznych: mammografii i cytologii,
 • edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową,
 • profilaktyka chorób wieku rozwojowego,
 • edukacja w zakresie szczepień ochronnych.ZAKRES OPIEKI MEDYCZNEJ PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ POZ

Pielęgniarka lub higienistka szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w miejscu, w którym się uczą i wychowują.

Pielęgniarka szkolna obejmuje profilaktyczną opieką dzieci i młodzież w wieku od 5/6 do 18/19 roku życia (wg rocznika od klasy zerowej w szkole podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej).

Pielęgniarka szkolna nie zapewnia opieki przez cały czas trwania zajęć lekcyjnych w szkole. Jest obecna w szkolnym gabinecie (a w przypadku jego braku - w poradni POZ) od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz z uwzględnieniem planu lekcji. Dostępność pielęgniarki zależy od liczby uczniów w szkole, np. w szkołach, w których liczba uczniów zawiera się w przedziale 400-499 osób, dopuszcza się dostępność pielęgniarki lub higienistki szkolnej nie mniej niż 3 razy w tygodniu, nie mniej niż 4 godziny dziennie.

Do zadań pielęgniarki należą:

 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
 • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni,
 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych wykrywających różne zaburzenia np. słuchu, ciśnienia krwi, ostrości widzenia, układu ruchu (skrzywiania kręgosłupa), rozwoju fizycznego,
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością.

 

ZAKRES OPIEKI MEDYCZNEJ KOORDYNATORA POZ

Do głównych zadań koordynatora należy wspieranie pacjentów podczas leczenia najczęstszych chorób przewlekłych, a także przekazywanie informacji o badaniach profilaktycznych. Koordynator jest wsparciem dla lekarza i przede wszystkim dla pacjenta – ma przekazywać mu informacje o jego stanie zdrowia czy przypominać o planowanych wizytach lub badaniach.

Koordynator w POZ jest przewodnikiem i opiekunem pacjenta. Koordynator wspiera lekarza w komunikacji z pacjentem, kontaktuje się z pacjentem, aby omówić kolejne etapy leczenia, przypomnieć o badaniach i wizytach kontrolnych czy zalecanej profilaktyce, a także zapewnia współpracę między osobami zaangażowanymi w opiekę nad pacjentem.

 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA POZ

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

W przychodni powinna być wywieszona informacja, która placówka medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).TRANSPORT SANITARNY POZ

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

W przychodni powinna być wywieszona informacja, która placówka medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ LEKARZA I PIELĘGNIARKĘ POZ

W poradni POZ pacjenci mogą zostać objęci programem profilaktyki chorób układu krążenia i programem profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - POChP) oraz programem profilaktyki gruźlicy.

Program profilaktyki chorób układu krążenia skierowany jest do osób w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także w innych poradniach).
   
Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) realizują wybrane placówki POZ. Adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy. W szczególności przeznaczony jest dla osób pomiędzy 40. a 65. rokiem życia, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie miały wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP, u których nie zdiagnozowano wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Adresatami programu profilaktyki gruźlicy są osoby dorosłe, u których nie rozpoznano gruźlicy, a które miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę lub mają trudne warunki życiowe. Są to w szczególności osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, uzależnione od alkoholu lub narkotyków.WIZYTA W PORADNI POZ - STANDARD ZASAD

 • umów wcześniej termin wizyty,
 • na wizytę masz prawo przyjść z osobą towarzyszącą,
 • przyjdź na wizytę 10 minut przed umówioną godziną i zgłoś się do rejestracji,
 • jeśli jesteś przeziębiony załóż maseczkę,
 • weź ze sobą listę przyjmowanych leków, wyniki badań, które ostatnio wykonałeś, karty informacyjne, wypisy szpitalne itp., jeśli takie posiadasz,
 • przygotuj sobie listę problemów, które chcesz poruszyć na wizycie,
 • poczekaj, aż zostaniesz poproszony do gabinetu,
 • na zadawane pytania personelu medycznego udzielaj wyłącznie prawdziwych odpowiedzi, będą one miały wpływ na prawidłową diagnozę i leczenie,
 • na zakończenie wizyty śmiało pytaj lekarza, jeśli jakieś zalecenia nie są dla ciebie zrozumiałe,
 • podczas opuszczania gabinetu sprawdź czy zabrałeś swoją dokumentację medyczną (np. recepty, skierowania, zalecenia lekarskie) i wszystkie rzeczy osobiste,
 • umów termin kolejnej wizyty, jeśli takie jest zalecenie lekarza.OPIEKA KOORDYNOWANA

Opieka koordynowana jest formą kompleksowej opieki medycznej dla osób przewlekle chorych bez konieczności osobistej konsultacji u specjalistów.

Lekarz POZ będzie mógł kompleksowo opiekować się pacjentem z wybranymi schorzeniami z zakresu:

 • chorób płuc,
 • diabetologii,
 • endokrynologii,
 • kardiologii.

Pacjenci objęci opieką koordynowaną mają możliwość szybszej diagnozy oraz leczenia wybranych chorób przewlekłych u swojego lekarza rodzinnego (POZ), bez konieczności odbywania wizyty u lekarza specjalisty w ramach leczenia w AOS. To przychodnia POZ zapewnić wybrane konsultacje specjalistyczne dla swoich pacjentów (kardiolog, diabetolog, endokrynolog, pulmonolog/alergolog), a lekarz POZ kieruje na nie, gdy widzi wskazania. Lekarz rodzinny może także skonsultować się z lekarzem specjalistą oraz omówić wyniki badań i ustalić plan leczenia chorego.

W ramach opieki koordynowanej pacjenci chorzy przewlekle są również objęci edukacją zdrowotną, w ramach której będą mogli dowiedzieć się jak radzić sobie ze swoją chorobą.

W ramach opieki koordynowanej lekarz POZ może zlecić badania (jeśli będą do tego wskazania medyczne), na które do tej pory mógł wystawić skierowanie jedynie lekarz specjalista pracujący w szpitalu lub przychodni specjalistycznej (np. EKG wysiłkowe, USG Doppler naczyń kończyn dolnych, ECHO serca czy pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG).

Dla każdego pacjenta objętego opieką koordynowaną lekarz POZ przeprowadzi poradę kompleksową, która obejmuje: wywiad, badanie przedmiotowe, analizę wyników badań i stosowanego leczenia, zalecenie niezbędnych konsultacji specjalistycznych oraz badań diagnostycznych, a także opracowanie Indywidualnego Planu Opieki Medycznej.

Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM):
IPOM to plan Twojego leczenia, który opracowuje lekarz rodzinny. Plan ten obejmuje diagnostykę, leczenie, wizyty kontrolne oraz porady dietetyczne. Nad realizacją tego
planu będzie czuwał Twój lekarz i wyznaczony przez niego koordynator. IPOM powinien zawierać zalecenia: wizyt kontrolnych, porad edukacyjnych udzielanych przez pielęgniarki lub lekarzy, badań kontrolnych, konsultacji dietetycznych itp.


 
Lekarz POZ

NASZE LOKALIZACJE

Nasza wizytówka

Qr Code

 

Nasz BIP

BIP MCM Bałuty

 

Nasza siedziba

siedziba MCM "Bałuty"

 

MCM Bałuty

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
(dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty)

ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź