Uwaga na oszustów podszywających się pod naszych pracowników! Czytaj więcej

Arrow up
Arrow down

Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21

tel: 42 6577970,
email:

Prawo do świadczeń

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Konstytucja gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia, jednak nie każdy ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo do leczenia i korzystania ze świadczeń na zasadach w niej określonych mają ubezpieczeni, czyli:

 • wszystkie osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
 • zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodziny osoby ubezpieczonej:
  • dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę lub dzieci obce w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18. roku życia. Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia. Po tym czasie, o ile nie jest ubezpieczone z żadnego innego tytułu, powinno powiadomić szkołę lub uczelnię, która będzie zobowiązana zgłosić je do ubezpieczenia w NFZ.
   Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku.
  • małżonkowie – mąż, żona (ale nie konkubenci).
  • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;

   Każda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie mają oni innego tytułu do ubezpieczenia!
 • osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):
  • które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza,
  • dzieci i młodzież – do ukończenia 18. roku życia,
  • kobiety w okresie ciąży i połogu – do 42. dnia po porodzie;
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy – podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego niezależnie od tego, czy posiadają status członka rodziny;
 • osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji
  – ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA), przebywające na terenie RP.
 • osoby, które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym – w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, nagminnego porażenia dziecięcego; 
 • osoby uzależnione od alkoholu – w zakresie leczenia odwykowego; 
 • osoby uzależnione od narkotyków; 
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej; 
 • osoby pozbawione wolności; 
 • cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie w celu wydalenia; 
 • posiadacze Karty Polaka, w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa, w której RP jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne.

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, które samodzielnie nie płacą ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywane są z budżetu państwa.WAŻNOŚĆ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO DO ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

 • daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS,
 • daty poświadczenia – np. legitymacja ubezpieczeniowa,
 • daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty.

Wyjątkami od tej zasady są:

 • legitymacja emeryta – ważna bezterminowo,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności,
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.USTANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego: 

 • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) – po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę; 
 • w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności; 
 • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu; 
 • w przypadku osób bezrobotnych  – po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego; 
 • w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci ubezpieczonego.

Osobom, które: 

 • ukończyły szkołę:
  • ponadgimnazjalną - wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;
  • wyższą - wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów;
 • ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń;
 • pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku;
 • mają zawieszone prawa do renty socjalnej – w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.) – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

Po tym upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.

 

 

Uprawnienie

Nasza wizytówka

Qr Code

 

Nasz BIP

BIP MCM Bałuty

 

Nasza siedziba

siedziba MCM "Bałuty"

 

MCM Bałuty

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
(dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty)

ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź