Uwaga na oszustów podszywających się pod naszych pracowników! Czytaj więcej

Arrow up
Arrow down

Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21

tel: 42 6577970,
email:

Listy oczekujących

INFORMACJE OGÓLNE

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy, zgodnie z harmonogramem jego pracy. Jeżeli świadczenia nie mogą być udzielone w dniu zgłoszenia, każda placówka realizująca świadczenia na podstawie umowy z NFZ ma obowiązek wskazać pacjentowi inny termin ich wykonania i umieścić pacjenta na tzw. liście oczekujących.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • pacjenci w stanie nagłym,
 • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci (także osoby represjonowane),
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Lekarz kierujący pacjenta do dalszego leczenia specjalistycznego kwalifikuje go do jednej z dwóch kategorii medycznych:

 • przypadek pilny – pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,
 • przypadek stabilny – pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i nie został zakwalifikowany jako przypadek pilny.

Ważne jest, żeby przyjęcia odbywały się zgodnie z kolejnością wpisów na liście oczekujących, a przyspieszenie przez przesunięcie na liście było spowodowane wyłącznie względami medycznymi.

Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących. Za takich pacjentów uznaje się również pacjentów, którzy mają zgłosić się po hospitalizacji na wizytę kontrolną, wskazaną w wypisie ze szpitala.

 

LISTY OCZEKUJĄCYCH

Prowadzenie wpisów na listy oczekujących powinno odbywać się na bieżąco, a więc umieszczanie pacjenta na liście oczekujących powinno nastąpić w dniu jego zgłoszenia się do świadczeniodawcy. Ustalanie przez świadczeniodawcę dni do zapisywania się jest niezgodne z prawem.

Na liście oczekujących odnotowuje się następujące informacje:

 • numer na liście oczekujących,
 • datę i godzinę wpisu,
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta,
 • adres pacjenta,
 • numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego opiekunem,
 • rozpoznanie lub powód przyjęcia,
 • planowany termin udzielenia świadczenia,
 • imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu wraz z jej podpisem.

Po ustaleniu terminu przyjęcia pacjenta, świadczeniodawca może odnotować na skierowaniu:

 • datę udzielenia świadczenia,
 • rodzaj/nazwę listy oczekujących wraz z numerem kolejnym na liście,
 • datę dokonania wpisu na listę.

Adnotacje powinny być potwierdzone pieczęcią świadczeniodawcy oraz podpisem i ewentualnie pieczątką osoby potwierdzającej wpisanie świadczeniobiorcy na listę oczekujących.

Świadczeniodawca ma obowiązek poinformowania pisemnie pacjenta o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnienia przyczyny wyboru tego terminu. Planowany termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej oznaczany jest poprzez wskazanie konkretnej daty. Jeżeli jednak czas oczekiwania przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę oczekujących, można wskazać termin z dokładnością do tygodnia. W takim przypadku o dokładnej dacie przyjęcia pacjent powinien zostać poinformowany nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia. Powiadomienie takie musi być skuteczne, tzn. świadczeniodawca powinien otrzymać potwierdzenie, że pacjent został powiadomiony.

Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające zachowanie uzgodnionego terminu, świadczeniodawca musi poinformować pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wykonania
świadczenia i jej przyczynie (np. telefonicznie, drogą elektroniczną, listownie). Dotyczy to również przypadku zmiany terminu na wcześniejszy.

Wykazy osób oczekujących i skreślonych z list do wybranych poradni specjalistycznych, oddziałów szpitalnych oraz na wybrane świadczenia, informacje o średnim czasie oczekiwania, liczbie osób oczekujących, liczbach osób skreślonych, w tym liczbie osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia, przekazywane są przez świadczeniodawców co miesiąc do NFZ. Informacje o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania, w podziale na przypadki pilne oraz przypadki stabilne są następnie publikowane przez oddziały i centralę Funduszu na stronach internetowych.

W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w poradni lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę. Pacjent powinien także powiadomić świadczeniodawcę o wszelkich Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną zmianach adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, które podał przy wpisywaniu się na listę oczekujących. Brak aktualnych informacji utrudni lub uniemożliwi świadczeniodawcy kontakt z pacjentem np. z powodu zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia.
W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które może wskazywać na potrzebę wcześniejszego udzielenia świadczenia, pacjent jest zobowiązany poinformować o tym świadczeniodawcę. Wówczas, ze względów medycznych, należy odpowiednio skorygować termin udzielenia świadczenia. Podstawą przesunięcia na liście jest wtedy zaświadczenie lekarskie, adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu lub osobista kwalifikacja przez świadczeniodawcę (przy zgłoszeniu osobistym).

 

SKREŚLENIE Z LISTY

Jeżeli pacjent nie stawi się u świadczeniodawcy w wyznaczonym dniu bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy. Skreślenia dokonuje się również między innymi w przypadku:

 • wykonania świadczenia przez świadczeniodawcę, u którego pacjent był zapisany,
 • powiadomienia przez pacjenta wpisanego na listę oczekujących o rezygnacji,
 • zaprzestania wykonywania danego rodzaju świadczenia przez świadczeniodawcę, u którego pacjent był zapisany,
 • przeniesienia pacjenta wpisanego na listę oczekujących na inną listę oczekujących u tego samego świadczeniodawcy,
 • zgonu pacjenta wpisanego na listę oczekujących,
 • potwierdzonej przez Fundusz informacji, że pacjent znajduje się na liście oczekujących na to samo świadczenie u innego świadczeniodawcy.

W wypadku skreślenia pacjenta, na liście odnotowywana jest data oraz powód skreślenia.

 

Listy oczekujących

 

 

Nasza wizytówka

Qr Code

 

Nasz BIP

BIP MCM Bałuty

 

Nasza siedziba

siedziba MCM "Bałuty"

 

MCM Bałuty

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
(dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty)

ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź