Uwaga na oszustów podszywających się pod naszych pracowników! Czytaj więcej

Arrow up
Arrow down

Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21

tel: 42 6577970,
email:

Świadczenia dla uchodźców i wysiedleńców

Uchodźcy

Kwestię świadczeń zdrowotnych dla uchodźców reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce obejmuje:

 • obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską oraz ich dzieciom urodzonym w Polsce,
 • nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską oraz ich dzieciom urodzonym w Polsce,
 • obywateli Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),
 • członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka, którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.
  Do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.


Uwaga!

Uprawnienia do świadczeń medycznych nie przysługują osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu.

Prawo do świadczeń zdrowotnych dla uchodźców obejmuje wszystkie świadczeń opieki zdrowotnej za wyjątkiem leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą oraz zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”.

Obywatel Ukrainy, który wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc, traci uprawnienia do świadczeń medycznych.

Weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych następuje na podstawie:

 • specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy,
 • e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej,
 • wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL)

Uchodźcom przysługuje Refundacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Recepta wystawiona dla osoby uprawnionej na podstawie specustawy musi zawierać kod IN.

 

Wysiedleńcy

Kwestię świadczeń medycznych dla wysiedleńców reguluje decyzja wykonawcza Rady UE nr 2022/382.

Prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce obejmuje:

 • obywateli Ukrainy zamieszkali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku i członkowie ich rodzin,
 • obywateli państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przed 24 lutego 2022 roku korzystali w Ukrainie z ochrony międzynarodowej (uchodźcy) i członkowie ich rodzin,
 • obywateli państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przebywali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, i nie mogą bezpiecznie wrócić do swojego państwa.

„Członkiem rodziny”, w rozumieniu decyzji Rady UE, jest: małżonek, partner uznawany przez prawo; małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci; dzieci małżonka, inni bliscy krewni, jeżeli mieszkali razem, jako jedna rodzina i byli na utrzymaniu osoby objętej ochroną tymczasową.

Aby skorzystać ze świadczeń medycznych w Polsce wysiedleńcy muszą uzyskać w Urzędzie ds. Cudzoziemców zaświadczenie, potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej.

Opieka medyczna udzielana jest w placówkach medycznych, które mają podpisaną umowę z Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców.

Wysiedleńcy mają też prawo do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 , do wykonywania testów w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR) oraz leczenia COVID-19.

 

 uchodźcy

Nasza wizytówka

Qr Code

 

Nasz BIP

BIP MCM Bałuty

 

Nasza siedziba

siedziba MCM "Bałuty"

 

MCM Bałuty

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
(dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty)

ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź